خواص درمانی عسل
برچسب ها
ترکیبات عسل طبیعی

ترکیبات عسل طبیعی

مواد قندی: عسل دارای بیشترین مواد قندی است و هیچ محصول و فرآورده ی دیگری از این لحاظ با عسل برابری نمی کند. مواد قندی حدود 75 تا 79 درصد وزن عسل را تشکیل می دهد. مواد پروتئینی: پروتئین عسل از ...